REGELKOMMITTÉN

Handicapkommitténs fem viktiga arbetsuppgifter

  1. Bereda och besluta i handicapfrågor samt att kontrollera att bestämmelser avseende handicapfrågor efterlevs av Kils Golfklubb.
  2. Genomföra årlig handicaprevision för Kils GK medlemmar för anpassning av medlemmarnas handicap till befintlig spelstandard samt under spelåret anpassa handicap till uppkomna förändringar av spelstandard vid till exempel sjukdom eller långvarigt uppehåll.
  3. Genom stöd till anläggningsansvariga verka för att Golfförbundets regelverk angående banans indexeringar efterlevs.
  4. Hålla samman och prioritera förslag till banförändringar som underlag till klubbens banutvecklingsplan.
  5. Årligen se över banans hindermarkeringar vad avser kvalitet och placering med hänsyn till golfens regelverk.

Information om den årliga hcp-revisionen.

Handicaprevisionen 2019 har skett med automatik i GIT för höjningar. För sänkning har kommittén inte gjort några justeringar då extrema väderförhållanden gjorde banan torr med märkbart längre rull än vanligt.

Då flertalet rundor spelats på detta underlag med i realiteten "kortare" bana har många sänkt sin hcp mer än normalt. Därför har inga ytterligare sänkningar gjorts då en "normal" bana blir längre och mer svårscorad.

2020 får vi ett nytt hcpsystem som räknar ut hcp med ett snitt av de bästa 8 rundorna av de 20 senast registrerade i GIT. Därför är det av största vikt att registrera så många ronder som möjligt under innevarande år för att verkligen rätt hcp som bygger på aktuell spelstyrka och ej några gamla ronder som ej motsvarar nivån. Systemet kan hämta ronder så långt bak som från 2004 för att få ihop 20 registreringar

Tomas Mogren, ordförande
Tomas Mogren, ordförande

Förslag till banförändringar

Har du idéer om förändringar av banan för att göra golfen snabbare och/eller roligare så lämna dessa till KilsGK kansli så kommer dom att vidarebefordra dessa till handicapkommittén. Tyvärr kan naturligtvis inte alla förslag genomföras men alla förslag behandlas och värderas. De bästa införs i KilsGK banutvecklingsplan, prioriteras och genomförs när ekonomi och förutsättningar finns. Tack för din medverkan.

Kontakta oss

Via formulär nedan