Handicapkommitté


Tomas Mogren, ordförande


Handicapkommittén vid Kils GK har fem viktiga arbetsuppgifter

 • Bereda och besluta i handicapfrågor samt att kontrollera att bestämmelser avseende handicapfrågor efterlevs av Kils Golfklubb.
 •  Genomföra årlig handicaprevision för Kils GK medlemmar för anpassning av medlemmarnas handicap till befintlig spelstandard samt under spelåret anpassa handicap till uppkomna förändringar av spelstandard vid till exempel sjukdom eller långvarigt uppehåll.
 •  Genom stöd till anläggningsansvariga verka för att Golfförbundets regelverk angående banans indexeringar efterlevs.
 •  Hålla samman och prioritera förslag till banförändringar som underlag till klubbens banutvecklingsplan.
 •  Årligen se över banans hindermarkeringar vad avser kvalitet och placering med hänsyn till golfens regelverk.

Information om den årliga hcp-revisionen.

Alla golfare i Sverige har tilldelats ett "EGA (European Golf Association) exakt handicap". De som spelat minst fyra hcp-grundande ronder under föregående eller innevarande år har dessutom fått ett så kallat "EGA tävlingshandicap". I vissa tävlingar kommer tävlingshandicap att erfordras för att få ta del av prisbord mm. Tävlingsarrangören avgör om tävlingen fordrar tävlingshandicap.

Kils GK:s handicapkommitté genomför årligen i januari-februari en hcp-revision enligt Svenska Golfförbundets krav. Alla som har minst åtta hcp-grundande ronder under de två föregående åren revideras alltid. Det nya handicapet är satt med hänsyn till ett vägt genomsnitt av antalet slag på genomförda ronder. Underlag och förslag till förändrat handicap skapas automatiskt av Golfens IT-system (GIT). Handicapkommittén går därefter, person för person, igenom rondernas scorer och gör en hcp-justering i de fall där en anpassning av handicapet till aktuell spelstandard anses erforderligt. Handicapkommittén gör dessutom ett antal hcp-förändringar för personer med färre än åtta hcp-grundande ronder om personernas spelstandard är känd.

2015 fick 136 medlemmar nytt handicap i årsrevisionen..

Kontrollera gärna på "Min golf" i Golf.se inför varje spelsäsong om ditt handicap förändrats. Har du anmält en e-postadress kommer du att få ett automatiskt meddelande om förändringen.

Har ditt handicap inte förändrats, men du vill att det ska förändras, är det bästa sättet att anpassa det till din spelstandard genom att alltid föranmäla din sällskapsrond som hcp-grundande rond. Detta måste alltid ske om du ska få höja eller SÄNKA (nytt från 2013) ditt handicap. På tävlingar sker dock detta automatiskt. Du kan naturligtvis också begära att handicapkommittén särskilt utreder om ditt handicap bör förändras.

Med stort antal hcp-grundande ronder (minst åtta under en tvåårsperiod) kommer också ditt handicap revideras vid den årliga revisionen av handicapkommittén.
DET ÄR ROLIGARE ATT SPELA GOLF MED RÄTT HANDICAP.

Handicapregler (nya från 2016)

 1. HCP-grupp 2 (hcp 4,5-11,4) får förändra hcp vid spel av 9-hålsrundor
  Endast en 9-hålsrunda per dag får registreras (gäller även högre HCP-grupper)
   
 2. För hcp-grupp 5 (hcp 26,5-36,0) höjer man sitt hcp med 0,1 (tidigare 0,2) vid resultat under buffertzonen (31-36)
   
 3. Begreppet klubbhandicap (spelare med hcp 37-54) ersätts med hcp-grupp 6
   
 4. Begreppet Exakt tävlingshandicap ersätts med Tävlingshandicap.
  Tävlingshandicap tilldelas en spelare som har 4 registrerade handicapronder under året (tidigare 3) eller minst 4 föregående år
   
 5. CBA (Computer Based Adjustement), dvs den koefficient i GIT som justerar buffertzonen då banförhållandena är förändrade beroende på t.ex. dåliga väderförhållanden.  Tidigare kunde CBA anta värdena +1, 0, -1, -2, -3, -4. From 2016 endast +1, 0, -1, -2 och -2ro (reduction only), dvs enbart sänkningar.
   
 6. Det nya dokumentet, EGA Handicapregler 2016, hittar du här.

Rekommendation: Föranmäl alltid din rond som handicapgrundande. Då får du på sikt ett handicap som alltid motsvarar din spelstandard och du får ett handicap som godkänns för kommande tävlingar.
Med rätt handicap blir golfen mycket roligare.

Förslag till banförändringar

Har du idéer om förändringar av banan för att göra golfen snabbare och/eller roligare så lämna dessa till KilsGK kansli så kommer dom att vidarebefordra dessa till handicapkommittén. Tyvärr kan naturligtvis inte alla förslag genomföras men alla förslag behandlas och värderas. De bästa införs i KilsGK banutvecklingsplan, prioriteras och genomförs när ekonomi och förutsättningar finns. Tack för din medverkan.

Kontakta handicapkommittén