Handlingar

Höstmöteshandlingar 2020

Efter samråd med Svenska Golfförbundet och revisorerna har styrelsen beslutat att årets höstmöte kommer att kombineras med vårmöte 2020. Vårmötesdelen hålls kl 19.00 - ca 19.30 där styrelsen redovisar resultatet av verksamheten och ekonomin. Revisorerna redovisar sin revisionsberättelse och beslut fattas huruvida styrelsen ska tillerkännas ansvarsfrihet eller inte för 2019. Ca 19.30 startar höstmötet där styrelsen och kommittéerna redovisar förslag till verksamhetsplan för 2021. Styrelsen presenterar också förslag till drifts-. investerings- och likviditetsbudget för det kommande året. Definitivt beslut om VP och budgetar fattas på vårmötet i mars 2021. Beslut om avgifter (medlems- och spelrättsavgifter samt greenfee) ska fattas på höstmötet. Styrelsen kan redan nu berätta att inga förslag om höjda avgifter för medlemmar finns. Den enda avgifteshöjningen styrelsen föreslår är avgiften för "andraklubbsmedlemskap"; möjligheten för fullbetalande medlemmar i andra värmlandsklubbar att ha ett medlemskap som enbart berättigar till spel på vår bana. Styrelsen föreslår en höjning från 2 500,- till 2 750,-.

På grund av rådande pandemi kan max 50 medlemmar beredas möjligheten att delta i mötet den 23 november. Av den anledningen sker anmälan till mötet via Min golf på samma sätt som man anmäler sig till en tävling. Anmälan nr 51 - kommer att placeras på kölista. Tycker du att anmälningsförfarandet verkar krångligt kan du ringa undertecknad så hjälps vi åt med anmälan.

Eftersom det finns restriktioner för antalet deltagande finns möjligheten att få sin röst hörd genom fullmakt. På en sådan ska det anges vem som är fullmaktstagare och vara undertecknad av fullmaktsgivaren med namn och golfid.

Styrelsen och banchefen kommer, efter höstmötet, att maila ut ett utförligt nyhetsbrev inkl banrapport.Ev frågor med anledning av ovanstående kan ställas till undertecknad på 070 - 555 94 84 eller via mail tage@nordkvist.se

Varmt välkomna!


Vårmöteshandlingar 2020